• ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (ชรพ.) : THAILAND REGIONAL AND GENERAL HOSPITAL SOCIETY (T.H.S.) •
Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04
This is an example of a HTML caption with a link.

ข่าวประชาสัมพันธ์รพศ./รพท.

โครงการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนา ศักยภาพรองผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจําปี 255 รุ่น 3 (๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙) <---ดาวน์โหลด

โครงการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนา ศักยภาพรองผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจําปี 255 รุ่น 2 (๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙) <---ดาวน์โหลด

โครงการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนา ศักยภาพรองผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจําปี 255 รุ่น 1 (๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙) <---ดาวน์โหลด

สรุปรายงานการประชุมที่ขอนแก่นวันที่ 19 สิงหาคม 2559 (๒๗ ส.ค. ๒๕๕๙) <---ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ (ส่วนกลาง) (๔ ส.ค. ๒๕๕๙) <---ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้อำนวยการ รพศ./รพท. เกษียณอายุราชการ (๔ ส.ค. ๒๕๕๙) <---ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลดีเด่นประจำปี ๒๕๕๙ (๑๐ พ.ค. ๒๕๕๙) <---ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมใหญ่ ชมรมรพศ./รพท. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (๙ มกราคม ๒๕๕๙) <---ดาวน์โหลด

แนวทางและข้อสังเกตในการสอบทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ (๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘) <---ดาวน์โหลด

กรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘) <---ดาวน์โหลด

ข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนปฏิรูปด้านสาธารณสุขการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ(๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘) <---ดาวน์โหลด

ข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนปฏิรูปด้านสาธารณสุขการอภิบาลระบบสุขภาพทั้งระดับประเทศและระดับพื้นท(๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘) <---ดาวน์โหลด

ข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนปฏิรูปด้านสาธารณสุข (๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘) <---ดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘) <---ดาวน์โหลด

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔(๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘) <---ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาและความคุ้มค่าในการจัดซื้อจัดจ้าง (๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘) <---ดาวน์โหลด

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ (๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘) <---ดาวน์โหลด

กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด(๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘) <---ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร(๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘) <---ดาวน์โหลด

ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

การบริหารการเงินการคลังและการจัดซื้อจัดจ้า
(๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘) <---ดาวน์โหลด

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป ๕๘ - ๕๙
(๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) <---ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป
(๑ กันยายน ๒๕๕๘) <---ดาวน์โหลด

ประชุมสมาชิกชมรมโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป
(๑ กันยายน ๒๕๕๘) <---ดาวน์โหลด

แนวทางแก้ไข
(๑ กันยายน ๒๕๕๘) <---ดาวน์โหลด

ตารางกิจกรรมชมรมโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๘
(๑ กันยายน ๒๕๕๘) <---ดาวน์โหลด

สรุปการประชุมคณะกรรมการชมรมโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป
(๗ สิงหาคม ๒๕๕๘) <---ดาวน์โหลด

สรุปการประชุมคณะกรรมการชมรมโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป
(๕ มิถุนายน ๒๕๕๘) <---ดาวน์โหลด

สรุปการประชุมคณะกรรมการชมรมโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (๒๗ เมษายน ๒๕๕๘) <---ดาวน์โหลด

รายงานการประชมชมรมโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป
วันจันทร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. <---ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ2558 โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป วันที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม1 อาคาร 7 ชั้น 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
***การจัดสรรปรับเกลี่ยงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ <---ดาวน์โหลด
***แนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ <---ดาวน์โหลด
***คำสั่งแต่งตั้ง นพ.สสจ./ผอ.รพศ./ผอ.รพท. <---ดาวน์โหลด
***หลักสูตร Hospital Management Program <---ดาวน์โหลด

ทำเนียบผู้อำนวยการ 57-58

...........................................................................................................................................................

เป้าหมาย : การแยกบทบาทหน้าที่และอำนาจการบริหารจัดการที่ชัดเจนในระบบบริการสุขภาพ (Provider Purchaser Split)

30 มีนาคม 2557

...........................................................................................................................................................

ข้อเสนอ : การแยกบทบาทภารกิจของผู้ให้บริการและผู้ซื้อบริการ (Provider Purchaser Split)

30 มีนาคม 2557

...........................................................................................................................................................

จดหมายเปิดผนึกจากเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับที่ 2

10 กุมภาพันธ์ 2557

...........................................................................................................................................................

จดหมายเปิดผนึกจากเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

30 มกราคม 2557

...........................................................................................................................................................
   

รายละเอียดชมรม

4| | | | | | | | | เว็บไซด์ รพศ./รพท. | | | | | | | | |3

 

เว็บไซด์แนะนำ

 

4| | | | | | | | | ประชาสัมพันธ์เก่า | | | | | | | | |3